Over onze club

Onze bestuursleden

 • Sander Kiekens (voorzitter)
 • Femke De Nil (ondervoorzitter)
 • Amber Janssens (secretaris)
 • Chantal Schoonjans (penningmeester)
 • Anneleen Dehenau (sportsecretaris)
 • Benny Lievens
 • Emmy Valckenier
 • Erika Coppens
 • Gitte De Coning
 • Ilse Lievens
 • Johan Clark
 • Koen Bullen
 • Maarten Vermeir
 • Wim De Saeger

Taakverdeling bestuur

Coördinatie kikkerpoelMaarten Vermeir
Coördinatie zwemschoolMaarten Vermeir
Coördinatie recreatief zwemmenJohan Clark
Coördinatie competitiezwemmenIlse Lievens
Coördinatie mastersJohan Clark
Coördinatie open waterJohan Clark
Coördinatie ijsberenWim De Saeger
Aanspreekpersoon integriteit (API)Erika Coppens
Emmy Valckenier
Maarten Vermeir
Afgevaardigde sportraadBenny Lievens
Vertegenwoordiger oudersKoen Bullen
Sociale mediaFemke De Nil

Onze lesgevers

Kikkerpoel en zwemschool

Coördinator

 • Maarten Vermeir Initiator zwemmen, Hoger Redder

Lesgevers

 • Alizé De Vlaminck
 • Amber Janssens Initiator zwemmen
 • Ayla Jacobs Initiator zwemmen
 • Britt De Munter
 • Emma Ruyskensveld
 • Emmy Valckenier Initiator zwemmen
 • Elise Poisson
 • Femke De Nil Hoger Redder
 • Gitte De Coning
 • Guylian Stevens Initiator zwemmen
 • Kevin Janssens Initiator zwemmen
 • Lander Seeuws
 • Louis Vanderniepen
 • Luna Vermeir Initiator zwemmen
 • Maarten Van Oudenhove Initiator zwemmen, Hoger Redder
 • Maarten Vermeir Initiator zwemmen, Hoger Redder
 • Sander Kiekens Initiator zwemmen
 • Silke Schoonjans

Recrea

Coördinator

 • Johan Clark Instructeur B zwemmen, Hoger Redder, TAK, TAKO

Trainers

 • Gilbert Tas TAK
 • Gitte De Coning
 • Johan Clark Instructeur B zwemmen, Hoger Redder, TAK, TAKO
 • Emmy Valckenier Initiator zwemmen

Competitie

Coördinator

 • Ilse Lievens Trainer B zwemmen, Hoger Redder

Trainers

 • Anneleen Dehenau Trainer B zwemmen, Master kinesitherapie, Hoger Redder
 • Ilse Lievens Trainer B zwemmen, Hoger Redder

Integriteit

Onze club kan rekenen op drie aanspreekpersonen integriteit (API):

 • Erika Coppens
 • Emmy Valckenier
 • Maarten Vermeir

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze zwemclub kan je bij een van onze club-API’s terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage…? Merk je tijdens de sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Je kan de API’s steeds een mailtje sturen op api@zdkk.be.

Als club-API luisteren wij naar je vraag of verhaal, behandelen wij jouw melding in alle discretie en verlenen je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Panathlon

Sinds oktober 2009 hebben de bestuursleden en lesgevers van onze club de panathlonverklaring voor ethiek in de jeugsport mee ondertekend.

Deze verklaring legt vier gedragsregels vast waaraan lesgevers en bestuursleden zich moeten spiegelen bij het inrichten van sport voor jongeren.

Positieve waarden nastreven

We verklaren dat we de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

Op het vlak van training en competitie zullen we op een evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken, te winnen, successen te behalen en plezier te maken, net als mislukking en frustratie, integraal deel uitmaken van de zwemsport. We geven kinderen de kans zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we helpen hen hun emoties te beheersen. We schenken speciale aandacht aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zorgen ervoor dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discriminatie bannen

We verklaren dat we onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Elk kind zal dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zal dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van elk kind zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom hebben we een gedragscode ontwikkeld, aanvaard en toegepast met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

Steun verwelkomen

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat de media de functie heeft om zowel te reageren als pro-actief te informeren over wat er speelt in de maatschappij van vandaag.

Daarnaast formuleert de verklaring de rechten van het kind in de sport:

Alle kinderen hebben het recht

 • sport te beoefenen
 • zich te vermaken en te spelen
 • in een gezonde omgeving te leven
 • waardig behandeld te worden
 • getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • in veilige omstandigheden aan sport te doen
 • te rusten
 • de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. Meer info over de onderschrijving van de panathlonverklaring in Vlaanderen kan u vinden op https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/de-panathlonverklaring/